زمانبندی ثبت نام نیمسال دوم 92-91

ورود به صفحه اول وب سایت فارسی

راهنمای ثبت نام اینترنتی

راهنمای پرداخت شهریه اینترنتی
 

 

جدول شماره 1

زمانبندی ثبت نام دانشجویان ممتاز  ( دانشجویان با میانگین معدل کل بالای 17 )

 

ورودی

مقطع

تاریخ

دانشکده

از ساعت

تا ساعت

همه ورودیها

(از 81 تا 90 )

کلیه مقاطع تحصیلی*

11/11/91

فنی- مکاترونیک- کشاورزی و منابع طبیعی - ادبیات و زبانهای خارجی - دامپزشکی- الهیات

8

12

همه ورودیها

(از 81 تا 90 )

کلیه مقاطع تحصیلی*

11/11/91

روانشناسی- حقوق و علوم سیاسی - علوم پایه- حسابداری و مدیریت - پرستاری و مامایی - تربیت بدنی و علوم ورزشی 12 16

جدول شماره 2

زمانبندی ثبت نام دانشجویان  علوم و تحقیقات پردیس البرز

 

ورودی

مقطع

تاریخ

دانشکده

از ساعت

تا ساعت

همه ورودیها

کارشناسی ارشد

11/11/91

علوم و تحقیقات پردیس البرز 8 24

همه ورودیها

کارشناسی ارشد

14/11/91

تا

18/11/91

علوم و تحقیقات پردیس البرز 8 24

 

جدول شماره 3

زمانبندی ثبت نام دانشجویان دکتری تخصصی

 

ورودی

مقطع

تاریخ

دانشکده

از ساعت

تا ساعت

همه ورودیها

دکتری تخصصی

11/11/91

کلیه دانشکده ها 8 24

همه ورودیها

دکتری تخصصی

14/11/91

تا

18/11/91

کلیه دانشکده ها 8 24

 

جدول شماره 4

زمانبندی ثبت نام اینترنتی کلیه مقاطع و کلیه ورودی ها در نیمسال دوم 92-91

ورودی

مقطع

تاریخ

دانشکده

از ساعت

تا ساعت

ساعت تمدید

87 و ماقبل

( از 81 تا 87)

کلیه مقاطع تحصیلی*

14/11/91

فنی مهندسی

مکاترونیک

کشاورزی و منابع طبیعی

 

8

11

از ساعت 17 همانروز

تا ساعت 7 صبح فردا

ادبیات و زبانهای خارجی

 علوم پایه

تربیت بدنی و علوم ورزشی

دامپزشکی

الهیات

 

11 14

 روانشناسی

علوم سیاسی

حسابداری و مدیریت

پرستاری و مامایی

 

14 17

88 و 89

کارشناسی ناپیوسته

14/11/91

ادبیات و زبانهای خارجی

 روانشناسی

حسابداری و مدیریت

دامپزشکی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 علوم پایه

فنی مهندسی

مکاترونیک

کشاورزی و منابع طبیعی

 

10

13

ورودی

مقطع تاریخ دانشکده

از ساعت

تا ساعت

ساعت تمدید

88

کلیه مقاطع تحصیلی*

15/11/91

فنی مهندسی

مکاترونیک

کشاورزی و منابع طبیعی

8 14

از ساعت 17 همانروز

تا ساعت 7 صبح فردا

 

 

ادبیات و زبانهای خارجی

 علوم پایه

تربیت بدنی و علوم ورزشی

دامپزشکی

الهیات

11 14

 روانشناسی

حقوق و علوم سیاسی

حسابداری و مدیریت

پرستاری و مامایی

14 17

90

کارشناسی ناپیوسته

15/11/91

ادبیات و زبانهای خارجی

 روانشناسی

حسابداری و مدیریت

دامپزشکی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

 علوم پایه

فنی و مهندسی

مکاترونیک

کشاورزی و منابع طبیعی

 

10 13

ورودی

مقطع تاریخ دانشکده

از ساعت

تا ساعت

ساعت تمدید

89

کلیه مقاطع تحصیلی*

16/11/91

فنی و مهندسی

مکاترونیک

کشاورزی و منابع طبیعی

 

8 11

از ساعت 17 همانروز

تا ساعت 7 صبح فردا

ادبیات و زبانهای خارجی

 علوم پایه

تربیت بدنی و علوم ورزشی

دامپزشکی

الهیات

 

11 14

روانشناسی

حقوق و علوم سیاسی

حسابداری و مدیریت

پرستاری و مامایی

 

14 17

91

کارشناسی ناپیوسته

16/11/91

 

ادبیات و زبانهای خارجی

روانشناسی

حسابداری و مدیریت

دامپزشکی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

علوم پایه

فنی و مهندسی

مکاترونیک

کشاورزی و منابع طبیعی

 

10

13

ورودی

مقطع تاریخ دانشکده

از ساعت

تا ساعت

ساعت تمدید

90

کلیه مقاطع تحصیلی*

17/11/91

فنی و مهندسی

مکاترونیک

کشاورزی و منابع طبیعی

 

8 11

از ساعت 17 همانروز

تا ساعت 7 صبح فردا

 

ادبیات و زبانهای خارجی

 علوم پایه

تربیت بدنی و علوم ورزشی

دامپزشکی

الهیات

 

11 14

روانشناسی

حقوق و علوم سیاسی

حسابداری و مدیریت

پرستاری و مامایی

 

14 17
ورودی مقطع تاریخ دانشکده

از ساعت

تا ساعت

ساعت تمدید

91

کلیه مقاطع تحصیلی*

18/11/91

فنی و مهندسی

مکاترونیک

کشاورزی و منابع طبیعی

 

8 11

از ساعت 17 همانروز

تا ساعت 7 صبح فردا

ادبیات و زبانهای خارجی

 علوم پایه

تربیت بدنی و علوم ورزشی

دامپزشکی

الهیات

 

11 14

روانشناسی

حقوق و علوم سیاسی

حسابداری و مدیریت

پرستاری و مامایی

 

14 17

 

*: کلیه مقاطع تحصیلی شامل : کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای حرفه ای می‌باشد.

**: پایان ثبت نام : 18/11/91 می باشد.

لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس الکترونیک info@kiau.ac.ir ارسال نمائید.