مجله زراعت و اصلاح نباتات

فرم اشتراک

روی جلد مجله

راهنمای تهیه مقاله

چکیده مقالات

نام خداوند عليم و حکيم

فصلنامه تخصصی

زراعت و اصلاح نباتات ایران

سال اول، شماره 1، تابستان 1384

انتشار اين فصلنامه طی نامه شماره 155509/78 مورد تاُیید کمیسیون بررسی و تاُیید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است.

 

صاحب امتیاز: دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مدیر مسئول: دکتر محمدرضا اردکانی

سردبیر: دکتر داوود حبیبی

مدیران داخلی: پروین توسلی و عبدا... محمدی

گروه دبیران (هیات تحریریه)(به ترتیب حروف الفبا):

دکتر محمدرضا      اردکانی              استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر داوود            حبیبی                       استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر ناصر             خدابنده              استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

دکتر داریوش         فتح ا... طالقانی    استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

دکتر محمدرضا      قنادها                 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

دکتر اسلام           مجیدی هروان     استاد پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

دکتر شير محمد    معز اردلان          دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

دکتر سعيد            وزان                     استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

ویراستاران این شماره:

(به ترتیب حروف الفبا):

 

دکتر محمدرضا    اردکانی

دکتر ابوالقاسم     توسلی

دکتر داوود         حبیبی

دکتر منوچهر      خدارحمی

دکتر داریوش      فتح ا... طالقانی

دکتر محمدرضا    قنادها

دکتر محمد         لطف الهی

دکتر اسلام         مجیدی هروان

دکتر شيرمحمد    معز اردلان

دکتر عبدا...         محمدی

دکتر سعید          وزان

 

مسئول هماهنگی: دکتر مهران روح نيا

طراح جلد: خانم نگین منوچهری

تايپ کامپيوتری: دفتر مجله زراعت و اصلاح نباتات ايران

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: اداره انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

 

نشانی: کرج، مهرشهر، بلوار ارم، بلوار آزادی، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تلفن: 3210201 – 0261            فاکس: 3203575 – 0261 

 

مجله زراعت و اصلاح نباتات ایران، سالانه در چهار شماره منتشر می شود. حق اشتراک سالانه برای هر جلد  
(4 شماره) 24000 ریال است که برای دانشجویان 50%  تخفیف داده می شود. از علاقمندان اشتراک درخواست
می شود، مبلغ اشتراک را به حساب جاری شماره 1150- بانک ملی -  شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واریز و اصل رسید را با نشانی کامل به دفتر مجله ارسال دارند(فرم اشتراک ضمیمه می باشد).