ارتباط با ریاست واحد

ورود به صفحه اول وب سایت فارسی

 

پست الکترونیکی ویژه دانشجویان و استادان:

ertebat@kiau.ac.ir

------------------------------

پست الکترونیکی ویژه کارکنان:

kiau.karmand@kiau.ac.ir

------------------------------

پیامگیر شبانه روزی: 026-34471124