دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرج

 
به وب سایت شخصی اینجانب غلامرضا بابائی  خوش آمدید
 

نام و نام خانوادگی:    غلامرضا بابایی
 

آمار حیاتی و اپیدمیولوژی

 آدرس پست الکترونیکی
 babaei [AT] kiau.ac.ir
 

  آدرس دفتر : کرج-بولوار موذن

                    

 تلفن دفتر :  0261 4400

مقاله‌ها

• برسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل مراحل تغییر در پیشگیری از مصرف مواد مخدر در کارگران پتروشیمی  فصلنامه علوم پزشکی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران. ‏1388

• ارتباط چاقی با عوارض بارداری در شهر شاهرود  مجله ی علمی دانشگاه علوم زشکی ایران. ‏1387

• بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل دربیمارستان های شهرستان کرج از حقوق بیمار  مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد. ‏1386

• Minor Histocompatibility Antigen HA-1 Frequency and Acute GVHD in Some Hematopoiietic Stem Cell Transplant Iranian Patients  ‏1387

• Perecived stress, self-efficacy and its relations to psycological well-bing status…  ‏1387

• The power of testing a semi-parametric shared gamma fraility parameter in failure time data  ‏1387

• Evaluation of first and second Markov Chains Sensitivity and Specitivity as Statistical Approach for Prediction of Sequences of Genes in Virus Double Strand DNA Genomes  ‏1387

• Idetification of Yeast Species in the Oral cavity of Iranian soldiers by disk  ‏1387

• بررسی انسجام روابط در کارآزمایی های بالینی تصادفی نشده و مطالعات مشاهده ای  دانشور. ‏1386

• بررسی میزان آگاهی افراد بالای 18 سال ساکن بندر بوشهر نسبت به شناخت بیماری دیابت..  مجله پیاورد سلامت. ‏1386

• بکارگیری تحلیل بقا در بررسی ارتباط زمان شیردهی با عوامل مرتبط با مادر و نوزاد  دانشکده پزشکی تهران. ‏1386

• تحلیل بیزی مدل دو متغیره ترتیبی نا متقارن  مجله علوم آماری. ‏1386

• فراوانی آنتی پن های پلاکتی در اهداکنندگان خون  خون. ‏1386

• Generation of IL-8 and TNF-Alpha in Platelet Concentration During Storage  ‏1386

• Incidence and risk factors of neonatal hypothermia at referral …  ‏1386

• ابتلا به هپاتیت بی در ماماها  سازمان نظام پزشکی. ‏1385

• بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث گزارش شده به پایگاه های سازمان آتش نشانی شهر تهران  پزشکی قانونی. ‏1385

• بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث گزارش شده به پایگاه های سازمان آتش نشانی شهر تهران  پزشکی قانونی. ‏1385

• بررسی پایایی رادیولوژیست ها و عملکرد آن ها در تشخیص وخامت توده های تخمدان از روی سونوگرافی  مجله دانشکده پزشکی. ‏1385

• بررسی میزان نقایص لوله عصبی و فاکتور های موثر در بروز آن در زنان باردار مراجعه کننده...  علوم پزشکی دانشگاه آزاد. ‏1385

• بکارگیری روش حداقل مربعات وزنی  ندا -انجمن آمار ایران. ‏1384

• رده بندی استانهای کشور بر مبنای شاخص های بهداشتی و جمعیتی به کمک تکنیک…  حکیم. ‏1385

• مقایسه شیوع آنتی بادی های IgG و IgM ضد سیتومگالوویروس و آنتی ژن ویروس دردریافت کنندگان بیماری کلیوی  خون. ‏1385

• مقایسه غلظت بتادومیکروگلوبولین ( B2- MG ) در سرم افراد تحت همو دیالیز نگهدارنده با افراد سالم  سازمان انتقال خون ایران. ‏1385

• Effect of IL-18 and SIL2R on a GVHD occurance after…  ‏1385

• The value of the screening test for gestational diabets…  ‏1385

• Self-efficacy health promotion behaviors of older adults in Iran  ‏1385

• Self-efficacy health promotion behaviors of older adults in Iran  ‏1385

• Smoking initiation among Iranin adolecent: A quality study  ‏1385

• ارزیابی قابلیت تشخیص دندانپزشکان در اندازه گیری شاخص ارتدنسی IOTN  دانشور. ‏1384

• بررسی تاثیر روش های مختلف درمانی و اجرایی بر میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان سینه  دانشور. ‏1384

• بررسی میزان تاثیر آموزش آموزش بهداشت بر رفتارهای تغذیه ای دختران مدارس ابتدایی  دانشور. ‏1384

• بررسی اعتبار اندازه گیری دندانپزشکان در ارزیابی شاخص نیاز به درمان ارتودنسی...  دانشکده دندانپزشکی. ‏1384

• بررسی پایایی آستانه ایدومتری فرکانس های بالا در کودکان  شنوایی شناسی. ‏1384

• بررسی تاثیر روشهای مختلف درمان و جراحی بر میزان بقای بیماران.مبتلا به سرطان سینه.  دانشور. ‏1384

• بررسی تاثیر سولفات منیزیم بر زمان سیلان خون زنان باردار  مجله حیات نمایه در بانکهای اطلاعاتی (IMEMR,CINAHL). ‏1384

• بررسی تاثیر سولفات منیزیم بر زمان سیلان خون زنان باردار  مجله حیات نمایه در بانکهای اطلاعاتی (IMEMR,CINAHL). ‏1384

• بررسی تصحیح نقات پرت  ندا -انجمن آمار ایران. ‏1384

• بررسی رابطه فاکتورهای خطر دیابت بارداری با بروز دیابت پس از بارداری  دانشور. ‏1384

• بررسی غلظت بتا دومیکروگلوبولین سرمی در افراد HBV DNA PCR…  خون. ‏1384

• بررسی مقایسه ای اثر سن مادران نخست زای زیر 18 سال و بالای 35 سال بر وزن نوزادان  بیماری های کودکان ایران. ‏1384

• بررسی و جداسازی اکتینومیست های هوازی از خاک 16 شهر و روستای اصفهان  مجله بیماری های عفونی و گرمسیری ایران. ‏1384

• بکارگیری توابع ربط مناسب در مدل های خطی تعمیم یافته برای آنالیز داده های با متغیر پاسخ رتبه ای  گزیده مطالب آماری. ‏1384

• بکارگیری روش باز نمونه گیری بوت استرپ در رگرسیون لجستیک...  دانشکده بهداشت و انسیتو تحقیقات بهداشتی. ‏1384

• تاتیر پماد کورتکوسترویید موضعی  مجله دانشکده پزشکی تهران. ‏1384

• مقایسه عوارض بارداری در دو گروه تحت درمانبا رژیم وانسولین...  مجله علمی سازمان نظام پزشکی. ‏1384

• The determinants of between-country variation in health care systems performance on ..  ‏1384

• Reqest hospital bed estimation: A Simulation study  ‏1384

• Meta Analysis of Clinical Trial With Hemogeity of Variance of Treatment Effect in different Study  ‏1384

• Hypothermia in Iranian newborns incidance , risk factors and…  ‏1384

• Gestational diabetes in Iran :incidance, risk factors and pregnancy outcomes  ‏1384

• ارتباط میزان سرب موجود در ادرار و بروز برخی بیماریها  مجله علمی تخصصی آموزش بهداشت. ‏1383

• ارتباط میزان سرب موجود در ادرار و بروز برخی بیماریها  مجله علمی تخصصی آموزش بهداشت. ‏1383

• برآورد تعداد مناسب تختهای بیمارستانی برای بخشهای مختلف...  دانشکده پزشکی تهران. ‏1383

• بررسی ارتباط کمر درد با مشکلات پا  کومش. ‏1383

• بررسی دلایل انتخاب سزارین توسط مادران باردار مراجعه کننده  مجله حیات نمایه در بانکهای اطلاعاتی (IMEMR,CINAHL). ‏1383

• بررسی شیوع آنتی بادی های ضد آنتی ژن های سازگاری بافتی ...  خون. ‏1383

• بررسی نیازهای آموزشی خود مراقبتی تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر...  حیات(بانک اطلاعاتی CINAHL). ‏1383

• به کارگیری مدل اپیدمیولوژی SIR در تعیین اپیدمی بیماری سرخک  مجله علوم پایه پزشکی ایران. ‏1383

• تاثیر آموزش فرهنگ دینداری بر میزان افسردگی  مجله حیات نمایه در بانکهای اطلاعاتی (IMEMR,CINAHL). ‏1383

• تحلیل داده های رتبه ای و همبسته پزشکی به کمک معادلات برآوردگر تعمیم یافته  دانشور. ‏1383

• توان آزمون پارامتر شکننده های مشترک در آنالیز بقا و کاربرد آن در زمان...  دانشور. ‏1383

• حمایت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقا دهنده سلامت  مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید صدوقی یزد. ‏1383

• شناسایی قطب های همگن از استان های کشور بر مبنای شاخص های بهداشتی و جمعیتی به کمک تکنیک ...  دانشور. ‏1383

• عوامل خطر دیابت حاملگی وتعیین ارزش آزمون غربالکری  مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. ‏1383

• عوامل موثر بر طول مدت شیردهی  حیات(بانک اطلاعاتی CINAHL). ‏1383

• کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعیدر تعیین پیش بینی کننده های مهم مرگ و میر درون بیمارستانی پس از جراحی قلب باز  دانشکده پزشکی تهران. ‏1383

• کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت قندی..  بهبود. ‏1383

• متا آنالیز کار آزمایی بالینی ..  علوم پایه پزشکی ایران. ‏1383

• متا آنالیز کار آزماییهای بالینی با فرض همگنی واریانسهای اثر تیمار و کاربرد آن در مطالعات اثر مصرف آاسپیرین در کاهش قلبی ...  پژوهش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. ‏1383

• محاسبه حجم نمونه در مطالعات بقا و کاربرد آن در ارزیابی بیماری لنفوم غیر هوچکین  اسرار. ‏1383

• مقایسه تعیین مقدار TNF آلفا به دو روش...  مجله دانشکده پزشکی. ‏1383

• مقایسه تفکر انتقادی دانشجویان ترم اول ترم آخر مقطع کارشناسی پیوسته مامایی دانشگاه های ...  مجله حیات نمایه در بانکهای اطلاعاتی (IMEMR,CINAHL). ‏1383

• نقش اینترلوکین 18 و پذیرنده اینترلوکین 2  مجله دانشکده پزشکی تهران. ‏1383

• یک خط مشی جدید در مدل بندی توافق داده های ترتیبی  دانشور. ‏1383

• اریبی های مخفی در مطالعات مشاهده ای و کارآزماییهای بالینی تصادفی نشده و آنالیز حساسیت برای شناسایی و کنترل آنها  ‏1382

• اریبیهای مخفی در مطالعات مشاهده ای و کار آزمایی های بالینی تصادفی نشده و آنالیز حساسیت برای شناسایی آنها  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. ‏1382

• بررسی رابطه رشد جسمی کودکان 0تا2 ساله مراجعه کننده به مراکز...  بیماری های کودکان ایران. ‏1382

• برسی اثر عوامل دموگرافیک بر عملکرد بهداشتی..  مجله علمی تخصصی آموزش بهداشت. ‏1382

• پیش بینی بیماری مالاریا ...با استفاده از سریهای زمانی  مجله آموزش بهداشت. ‏1382

• تاثیر اثر انتقالی بر حجم نمونه و توان آزمون در مطالعات متقاطع 2*2  پژوهش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. ‏1382

• رائه روش برای اندازه گیری ابژکتیواسپاستیسیته عضلات خم کننده آرنج بیماران همی پلژی  دانشور. ‏1382

• متا آنالیز کار آزماییهای بالینی با فرض همگنی واریانسهای اثر تیمار و کاربرد آن در مطالعات اثر مصرف آاسپیرین در کاهش قلبی ...  پژوهش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. ‏1382

• مجله علمی تخصصی آموزش بهداشت  دانشور. ‏1382

• مشکلات جسمی و روانی زنان مضروب تحت خشونت همسر  حیات(بانک اطلاعاتی CINAHL). ‏1382

• مقایسه برآورد پارامترها در مدلهای کاکس و شکنندگی با وجود عوامل خطر ناشناخته  پژوهش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. ‏1382

• مقایسه عوارض حاملگی در دو گروه سالم و مبتلا به دیابت حاملگی(مطالعه کوهورت)  غدد درون ریز و متابولیسم. ‏1382

• یک خانواده از مدل های اثرات تصادفی برای تحلیل پاسخ های رتبه ای تکراری  مجله علوم دانشگاه فردوسی مشهد. ‏1382

• Investigating the knowledge , attitude and its relationship with the mean of …  ‏1382

• Factors associated with unwanted pregnancy  ‏1382

• Efect Of A Health Education Program ON Quality of Life in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass  ‏1382

• طراحی مدل پرستاری توانبخشی روانی چند بعدی در مراقبت از بیماران اسکیزوفرنیا  مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید صدوقی یزد. ‏1381

• محاسبه حجم نمونه درمطالعات بقاء و کاربرد آن درارزیابی بیماری لنفوم غیرهوچکین  مجله دانشکده ی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار. ‏1380

• مقایسه شیوع IgG و IgM ضد سیتومگالوویروس و ب  مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ‏1381

• ارزیابی متغیرهای تست ورزش در تشخیص و پیشگویی شدت بیماری عروق کرونر به روش تحلیل ممیزی  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. ‏1380

• بررسی تاثیر برنامه ی آموزش بهداشت بر عملکرد مادران در پیشگیری و کنترل بیماری های اسهالی کودکان زیر سه سال  دانشور. ‏1380

• بررسی عوامل موثر بر داشتن فرزندان ناخواسته در مراجعین به مراکز هداشتی درمانی شهر تهران  دانشکده ی پزشکی. ‏1380

• بررسی میزان شیوع و عوامل محیطی موثر بر عیوب انکساری چشم دانش آموزان 12-15 ساله مقطع راهنمایی شهر دامغان در سال 1378  علوم پزشکی مدرس. ‏1380

• تعیین تابع رشد کودکان زیر 2 سال در استان مازندران و مقایسه بین اول زا و چندم زا  دانشکده پزشکی تهران. ‏1380

• تعیین حجم نمونه در کار آزمایهای بالینی بر اساس تخمین واریانس از مطالعات اولیه محدود  پژوهش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان. ‏1380

• تعیین حجم نمونه در کار آزمایهای بالینی بر اساس تخمین واریانس از مطالعات اولیه محدود  ‏1380

• تعیین حجم نمونه در کارآزماییهای بالینی بر اساس تخمین واریانس از مطالعات اولیه محدود  پژوهش در علوم پزشکی. ‏1380

• شرایط تعیین حجم نمونه در مطالعات متقاطع 2*2  پژوهش در علوم پزشکی. ‏1380

• میزان تاثیر آموزش بر شیوه های مقابله ای مادران دارای کودک عقب مانده ذهنی آموزش پذیر  ارمغان دانش. ‏1380

• اثر مداخله در کاهشHBA1c  علوم پزشکی یزد. ‏1379

• بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های کودکان زیر یک سال تهرانی  مجله ی دانشکده ی پزشکی. ‏1379

• بررسی غلظت L1-18, IL-6, IL-8 , TNF-a, در کنستانتره پلاکتی  مجله دانشکده پزشکی تهران. ‏1379

• ادرک عملکرد و اعتقاد مردم در مورد پیشگیری و کنترل مالاریا در شهرستان سروان  علوم پزشکی قزوین. ‏1378

• بررسی شیوع سیگار کشیدن در نوجوانان و جوانان هنگام ورود به خدمت سربازی  دانشور. ‏1378

• بررسی عوامل موثر بر مرگ و میر نوزادان کم وزن با آنالیز مسیری  مجله دانشکده پزشکی تهران. ‏1378

• بررسی میزان تاثیر برنامه (مشارکت والدین در زمینه مهارت های رفتاری بر عزت نفس نوجوانان)  دانشور. ‏1378

• مجله شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران همراه با پاسخ بسته جهت کودکان 4 تا 6 ساله فارسی زبان  مجله شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ‏1378

• بررسی تاثیر آموزش بر میزان شیردهی در مادران شاغل و غیر شاغل  علوم پزشکی زنجان. ‏1376

• برررسی نیازهای آموزشی بهداشت بلوغ جسمی...  آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت. ‏1372

• A study of the interacellular killing of the peripheral blood neutrophils in beta thalasemiamajor  Medical Journal. ‏1371

• بررسی میزان شیوع و عوامل محیطی موثر بر عیوب انکساری چشم دانش آموزان 12-15 ساله مقطع راهنمایی شهر دامغان در سال 1378  

• مقایسه تعیین MICبه روش تهیه رقت در محیط مایع  تشخیص آزمایشگاهی. ‏

کتاب‌ها

• راهنمای کاربردی پژوهش در بهداشت جامعه  علیرضا حیدرنیا. ‏1383

• روشهای آمار حیاتی و احتمالات  ‏1380

همایش‌ها

• Evaluation of Immunoglobolin levels in children with acute lymphobalastic leukemia and burlitts lymphoma  ‏1389

• Gestational Diabets in Iran:Incidence, Risk Factor and Pregnancy Outcome  ‏1388

• Evaluation Beta2-MG in HIV positive and HbsAg positive blood donors in comparison with HIV & HbsAg negative donors  ‏1388

• Evaluation of cellular and humoral immunity in the patient with Brest Cancer  ‏1387

• Evaluation of serum beta 2-microglobulin (B2-MG) in bone marrow transplant(BMT) recipients  IJHOBMT. ‏1386

• Meta-analysis of clinical trial with homogeneity of variance of treatment…  3rd national coference on statistical sciences. ‏1386

• Modeling the Vlidity of the index of orthodontic treatment need  3rd national coference on statistical sciences. ‏1386

• Modeling the Vlidity of the index of orthodontic treatment need  Third National conference on Statistics Sciences. ‏1386

• Evaluation of serum beta 2-microglobulin (B2-MG) in bone marrow transplant(BMT) recipients  ‏1386

• comparion of anti CMV 1gm in fatients with…  10Th international congress on thalssaemia. ‏1385

• Comparison of serum anti-hsv  1st joint meeting. ‏1385

• Comparison of anti CMV  XVI th Regional Congress of International Society …. ‏1384

• Comparison of serum beta 2  World Allergy Congress. ‏1384

• Comparison of Serum beta 2-microglobulin  XVth regional congress of international society of blood. ‏1384

• Comparison of Serum beta 2-microglobulin…positive donor and healthy  8th Iranian Congress of Biochemistry. ‏1384

• estamation of asthma prevalence in zanjad province urban area by ordinary  Iranian journal of allergy asthma and immunology. ‏1384

• Estamation of asthma prevalence in zanjad province urban area by ordinary  first international congress on immunodeficiency disorders. ‏1384

• Evaluation of Serum beta 2 .. Viral hepatitis and blood donor  XVI th Regional Congress of International Society …. ‏1384

• Evaluation of serum beta 2 Microglobulin (B2MG) in HIV Infection  first international congress on immunodeficiency disorders. ‏1384

• Evaluation of serum beta 2- miroglobulin (B2MG) in HIV infected subjet  irst international congress on immunodeficiency disorders. ‏1384

• Evaluation of Serum beta 2… and healthy control  World Allergy Congress. ‏1384

• Evaluation of serum beta 2-microglobulin (B2-MG) in HIV infected subject  Iranian journal of allergy asthma and immunology. ‏1384

• Evaluation of serum Levels of C3,C4, ANTI-DAN and anti-nuclear antibodies…  first international congress on immunodeficiency disorders. ‏1384

• Evaluation the Cytotoxicity Effect of Shark…  8th Iranian Congress of Biochemistry. ‏1384

• Gestational Diabets Mellitus in Iran  48th All India Congress. ‏1384

• Laboratory efficacy of protection rate of torn  7th IEuropean congress Chemotherapy and Infection. ‏1384

• Meta Analysis of clinical trial  International statistics conference. ‏1384

• Serum Lipid and Liprotein Before and After Use…  8th Iranian Congress of Biochemistry. ‏1384

• The Relationship between T-cell levels & CMV infection  XVth regional congress of international society of blood. ‏1384

• The risk factor for GDM  13th Asia OCEANIA CONGRESS. ‏1384

• Toxoplasma antibodies in Iranian blood Donors  XVth regional congress of international society of blood. ‏1384

• Unwanted Pregnancy Among Women…  12th world congress on Human Reproduction. ‏1384

• شیوع باکتری یوری بدون علامت  بارداری ایمن. ‏1384

• مدل رگرسیون فازیبرای تحلیل سریهای زمانی  پنجمین سمینار احتمال. ‏1384

• A Discriminant Analysis Model on Fuzzy..  SMABS 2004. ‏1383

• Application of Factor Analysis …  SMABS 2004. ‏1383

• Comparion of Prevelance of Anti CMV IGG,IGM  JHOBMT. ‏1383

• Comparison of toxoplasma antibodies…  vox sanguinis. ‏1383

• Correlation between anti-cytomegalovirus IGM..  ISBT/BBT. ‏1383

• Evaluation of Lymphocyte Proliferation Response of patients with Meniere's disease  12Th international congress of Immunology. ‏1383

• Role of IL-18 and IL-2R Evalution in Prediction of Acute Graft-versus..  30th Annual Meeting of the Europian Group. ‏1383

• SUrvey of Addicted HIV+Antibodies (IgG and IgM) Against Cytomegalovirus in Drug  12Th international congress 12Th international congress of Immunology. ‏1383

• The Effect of Two Exercise Therapy Methods  Ciplinary waria congress. ‏1383

• Measurement of beta-2GT in CRP posetive patients and healthy control  ‏1382

• Detection of IL-I-IL-6.TNF-ALPHA in irradiated and non- iradiated random dondr platelet …  vox sanguinis. ‏1381

• Meassurment of beta2 MG  bood Banking and Transfusion Medicine. ‏1381

• مقایسه آنتی بادی های توکسوپلاسما به روش ایمنو فلورسانس و الایزا  یازدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران. ‏1381

• Comparision of anti-CMV and IGG prevalence and CMV ...  Blood banking and transfusion medicine. ‏

• Detection of IL-I-IL-6.TNF-ALPHA in irradiated and non- iradiated random dondr platelet …  vox sanguinis. ‏

• Evaluation of Lymphocye Protration..  طرابادی،شایکان،دانشی، بابایی. ‏

• Gamma irradiation can't prevent IL-8…  7Th Iranianian congressImmunology and Allergy. ‏

• Il-18 B2 Macroglobulin (B2MG)..  7Th Iranianian congressImmunology and Allergy. ‏

• Meassurement of IL-1B,IL1-6,IL-8 and TNF-Alpha..  7Th Iranianian congressImmunology and Allergy. ‏

• MMPTتعیین اعتبار و هنجارهای  ششمین همایش ملی علوم پایه. ‏

• Survey of antibody (IgG,IgM) again CMV  7Th Iranianian congressImmunology and Allergy. ‏

• The Value of the Mean Arterial Blood Pressure and Dipstick Proteinuria  17Th International Congress of Geographic Medicine. ‏

• ارزیابی اثرات امتیازات گروهها ی رتبه ای  هشتمین کنفرنس آمار ایران. ‏

• استفاده از مدلهای آماری خوشه ای (فازی-تحلیل تناظر)  ششمین همایش سراسری علوم تشریحی. ‏

• اندازه گیری مقادیر C4,C4,Anti DNA, ANA  اولین همایش منطقه ای. ‏

• با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی MMPI تعیین اعتبار و هنجارهای شخصیتی  ششمین همایش ملی علوم پایه. ‏

• برآورد پارامترهای توزیع آمیخته نمایی و کاربرد آن در تحلیل بقای پیوند کلیه  سومین سمینار و چهارهمین مسابقه دانشجویی آمار ایران. ‏

• برآورد فاصله ای خطر قابل انتساب  سومین کنگره اپیدمیولوژی. ‏

• برآورد فاصله ای خطر قابل انتساب در مطالعات مورد- شاهدی با زوج های جور شده  سومین کنگره اپیدمیولوژی ایران. ‏

• برآورد میزان بیلیروبین خون نوزادان مبتلا به زردی  شانزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان. ‏

• بررسی آماری و اپیدمیولوژی حوادث ناشی از کار در شهرستان زنجان  سومین سمینار و چهارهمین مسابقه دانشجویی آمار ایران. ‏

• بررسی اپیدمیولوژی بیماری مالاریا در چاه بهار  دومین کنگره اپیدمیولوژی ایران. ‏

• بررسی اپیدمیولوژیک بیماری مالاریا در منطقه چابهار  دومین کنگره اپیدمیولوژی. ‏

• بررسی اپیدمیولوژیک هپاتیت B  دومین کنگره اپیدمیولوژی. ‏

• بررسی ارتباط بین آنتی بادی IgM ضد سیتو مگا لوویروس وموارد HIV  دومین کنگره ویروس شناسی ایران. ‏

• بررسی ارتباط بین قد مادر و عاقبت زایمان  نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی. ‏

• بررسی ارتباط نمایه توده بدنی مادر با عوارض حاملگی  نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی. ‏

• بررسی تاثیر عفونت کلامیدیا  بهداشت جنسی. ‏

• بررسی روشهای غیر دارویی بر نتایج لیبر  ارتقاء سلامت. ‏

• بررسی شدت درد در زنان نخست زا  ششمین همایش علمی. ‏

• بررسی عوامل مرتبط با میزان سزارین  سلامت مادر و کودک. ‏

• بررسی عوامل مرتبط با میزان سزارین در استان تهران با به کارگیری رگرسیون لوجیستیک و آنالیز مسیری  سلامت مادر و کودک. ‏

• بررسی فاکتورهای خطر بروز پره اکلامپسی  پنجمین همایش سراسری علوم پزشکی. ‏

• بررسی فاکتورهای موثر در میزان اثر بخشی  همایش سراسری پیشگیری. ‏

• بررسی میزان تاثیر آموزش بهداشت برآگاهی دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی شهر چابهار  طلوع بهداشت. ‏

• بررسی میزان تاثیر آموزش بهداشت برآگاهی دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهر چابهار  طلوع بهداشت. ‏

• بررسی میزان درد  پنجمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد. ‏

• بررسی نگرش و میزان بکارگیری روشهای پیشگیری از بارداری  نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی. ‏

• بررسی و مقایسه سه روش ANOVA,CHANG,POST  هفتمین کنفرانس آمار ایران. ‏

• بررسی و مقایسه میزان بتا 2 میکروگلوبولین به دو روش  سومین کنگره ارتقائ کیفییت. ‏

• برسی تشخیص نقاط پرت  سی و پنجمین کنفرانس ریاضی. ‏

• بکارگیری تحلیل بقا در بررسی ارتباط زمان شیردهی با عوامل مرتبط با مادر و نوزاد  سومین سمینار و چهارهمین مسابقه دانشجویی آمار ایران. ‏

• بکارگیری روش حداقل مربعات وزنی در مطالعات طولی با متغیر پاسخ رتبه ای  سومین سمینار و چهارهمین مسابقه دانشجویی آمار ایران. ‏

• بکارگیری طرح بلوکهی تصادفی  سومین سمینار و چهارهمین مسابقه دانشجویی آمار ایران. ‏

• بکارگیری مدل اپیدمیولوژی SIR  دومین کنگره ویروس شناسی ایران. ‏

• تاثیر آموزش مدون  همایش سراسری پیشگیری. ‏

• تاثیر مدل مراقبت پیگیر در بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بیماران عروق کرونری با استفاده از رگرسیون فازی  اولین همایش سرسری کیفیت زندگی. ‏

• تعداد طبقات و فراوانیهاهای مورد انتظار  هشتمین کنفرنس آمار ایران. ‏

• تعین ارتباط فاکتورهای دموگرافیک با بروز دیابت  کنگره تغذیه. ‏

• تعیین میزان خطر هر یک از فاکتورهای موثردر بروز دیابت آشکار  سومین کنگره سراسری مراقبتهای پرستاری. ‏

• توان آزمون پارامتر شکنندگی مشترک در آنالیز بقا  هفتمین کنفرانس آمار ایران. ‏

• توان آزمون پارامتر شکنندگی مشترک در آنالیز بقا  هفتمین کنفرانس آمار ایران. ‏

• چالشهای موجود در درمان با رژیم و انسولین  کنگره تغذیه. ‏

• رگرسیون فازی و کاربرد آن  پنجمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران. ‏

• ریسک فاکتورهای دیابت حاملگی و تعیین ارزش آزمون غربالگری در شهر شاهرود  هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز. ‏

• عوارض بارداری مربوط به پره اکلامپسی  پنجمین همایش سراسری علوم پزشکی. ‏

• عوارض بارداری ناشی از چاقی  اولین همایش سراسری انجمن متجصصین زنان. ‏

• کاربرد آنالیز کواریانس و طرح بلوکی تصادفی ساده در بررسی وضعیت آگاهی مادران در مورد سلامت بهداشت دهان...  سومین سمینار و چهارهمین مسابقه دانشجویی آمار ایران. ‏

• کاربرد رگرسیون لجستیک در ارتباط میزان سرب موجود در ادرار و بروز برخی یبماریها  سومین سمینار و چهارهمین مسابقه دانشجویی آمار ایران. ‏

• کاربرد روشهای باز نمونه گیری بوت استرب روی داده های بقا  هفتمین کنفرانس آمار ایران. ‏

• کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت قندی مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران، شهر تهران سال 1382  اولین همایش سرسری کیفیت زندگی. ‏

• محاسبه سالهای از دست رفته عمر به دلیل حوادث ناشی از حمل و نقل  سومین سمینار و چهارهمین مسابقه دانشجویی آمار ایران. ‏

• مدل رگرسیون فازی  پنجمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی. ‏

• مشکلات ناشی از غربالگری دیابت بارداری  علوم پزشکی جندی شاپور. ‏

• معنی داری پزشکی، عدم معنی داری آماری: یک روش ساده بیزی به جای P-value  سومین کنگره اپیدمیولوژی ایران. ‏

• معنی داری پزشکی-عدم معنی داری آماری  سومین کنگره اپیدمیولوژی. ‏

• مقایسه سرمی بتا دو در دنورهای HBsAg مثبت  ششمین کنگره بیماری های داخلی. ‏

• مقایسه سرمی بتا دومیکروگلوبین...  ششمین کنگره سراسری بیماری های داخلی. ‏

• مقایسه شیوع آنتی بادی ضد سیتو مگالو ویروس (IgG,IgM)  سومین کنگره ارتقائ کیفییت. ‏

• مقایسه میانگین تیتر آنتی بادی و میزان اثربخشی  ارتقاء سلامت. ‏

• ملاحظات آماری در تعبیر و تعدیل مقدار احتمال (P-value)  هفتمین کنفرانس آمار ایران. ‏

• ملاکهایی جدید برای اندازه گیری میزان خطر  سومین کنگره اپیدمیولوژی. ‏

• نمونه گیری مجموعه ای رتبه بندی شده  سومین سمینار و چهارهمین مسابقه دانشجویی آمار ایران. ‏

مدارک تحصیلی

• Biostastistics  ‏1372

• Biostatistics & Epidemiology  ‏1368

• Mathematics & Computer Sciences  ‏1359

تجارب حرفه‌ای

• Dean of Manager And Accounting Faculty  ‏1387 -

طرح‌های پژوهشی

• بررسی غلظت بتا دو میکروگلوبولین به عنوان پیشگویی کننده GVHD پس از پیوند مغز استخوان  ‏1382 -

• بررسی مقایسه ای استفاده از روشهای آماده سازی زایمان  ‏ - 1386

• بررسی غلظت اینترلوکین-18 و پذیرنده اینترلوکین -2 (IL-2R) به عنوان پیشگویی کننده های...  ‏ - 1384

• بررسی حساسیت بکارگیری روش بوت اسپرت در رگرسیون لجستیک روی بیماران مبتلا به سرطان سینه  ‏ - 1383

• بررسی غلظت TNF-α ،IL-8،IL-6،IL-1 در کنسانتره های پلاکتی  ‏ - 1382

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

• ارتبات چاقی با عوارض بارداری  

• ارتباط میزان سرب موجود در ادرار و بروز برخی بیماریها  

• ارزیابی قابلیت تشخیص دندانپزشکان در اندازه گیری شاخص ارتدنسی IOTN  

• اریبی های مخفی در مطالعات مشاهده ای و کارآزماییهای بالینی تصادفی نشده و آنالیز حساسیت برای شناسایی و کنترل آنها  

• برآورد تعداد مناسب تختهای بیمارستانی برای بخشهای مختلف...  

• بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث گزارش شده به پایگاه های سازمان آتش نشانی شهر تهران  

• بررسی ارتباط کمر درد با مشکلات پا  

• بررسی پایایی آستانه ایدومتری فرکانس های بالا در کودکان  

• بررسی پایایی رادیولوژیست ها و عملکرد آن ها در تشخیص وخامت توده های تخمدان از روی سونوگرافی  

• بررسی تاثیر روشهای مختلف درمان و جراحی بر میزان بقای بیماران.مبتلا به سرطان سینه  

• بررسی تاثیر سولفات منیزیم بر زمان سیلان خون زنان باردار  

• بررسی دلایل انتخاب سزارین توسط مادران باردار مراجعه کننده  

• بررسی رابطه فاکتورهای خطر دیابت بارداری با بروز دیابت پس از بارداری  

• بررسی شیوع آنتی بادی های ضد آنتی ژن های سازگاری بافتی ...  

• بررسی شیوع آنتی بادی های ضد ویروی سایتومگال ...  

• بررسی عوامل موثر درخواست فرزند اضافی  

• بررسی غلظت L1-18, IL-6, IL-8 , TNF-a, در کنستانتره پلاکتی  

• بررسی غلظت بتا دومیکروگلوبولین سرمی در افراد HBV DNA PCR  

• بررسی میزان آگاهی افراد بالای 18 سال ساکن بندر بوشهر نسبت به شناخت بیماری دیابت..  

• بررسی میزان نقایص لوله عصبی و فاکتور های موثر در بروز آن در زنان باردار مراجعه کننده...  

• بررسی نیازهای آموزشی خود مراقبتی تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر...  

• برسی اثر عوامل دموگرافیک بر عملکرد بهداشتی..  

• برسی مقایسهای میزان آکاهی و بکارگیری اصول ایمنی جهت پیشگیری ازابتلا به هپاتیت بی در ماماها  

• بکارگیری تحلیل بقا در بررسی ارتباط زمان شیردهی با عوامل مرتبط با مادر و نوزاد  

• تاثیر آموزش فرهنگ دینداری بر میزان افسردگی  

• تاثیر اثر انتقالی بر حجم نمونه و توان آزمون در مطالعات متقاطع 2*2  

• تحلیل داده های رتبه ای و همبسته پزشکی به کمک معادلات برآوردگر تعمیم یافته  

• تعیین کیفیت زندگی کارکنان سازمان بیمه خدمات درمانی در استان تهران  

• توان آزمون پارامتر شکننده های مشترک در آنالیز بقا و کاربرد آن در زمان...  

• حمایت مذهبی درک شده از رفتارهای ارتقا دهنده سلامت  

• رده بندی استانهای کشور بر مبنای شاخص های بهداشتی و جمعیتی به کمک تکنیک…  

• روش های تعیین داده های پرت در مطالعات پزشکی  

• عوامل موثر بر طول مدت شیردهی  

• کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعیدر تعیین پیش بینی کننده های مهم مرگ و میر درون بیمارستانی پس از جراحی قلب باز  

• کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت قندی..  

• متا آنالیز کار آزماییهای بالینی با فرض همگنی واریانسهای اثر تیمار و کاربرد آن در مطالعات اثر مصرف آاسپیرین در کاهش قلبی ...  

• مشکلات جسمی و روانی زنان مضروب تحت خشونت همسر  

• مقایسه تعیین مقدار TNF آلفا به دو روش...  

• مقایسه تفکر انتقادی دانشجویان ترم اول ترم آخر مقطع کارشناسی پیوسته مامایی دانشگاه های ...  

• یک خانواده از مدل های اثرات تصادفی برای تحلیل پاسخ های رتبه ای تکراری  

• یک خط مشی جدید در مدل بندی توافق داده های ترتیبی  

• برررسی نیازهای آموزشی بهداشت بلوغ جسمی...  

• مقایسه عوارض بارداری در دو گروه تحت درما ن با رژیم وانسولین  

• بررسی تاثیر روش های مختلف درمانی و اجرایی بر میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان سینه  

• تحلیل بیزی داده های دو متغیره  ‏ - 1387

• ارزیابی اعتبار داده های رتبه ا ی پزشکی با استفاده از مدل های پیوند  ‏1384 - 1386

• Incidence and risk factors of neonatal hypothermia at referral …  ‏ - 1386

• رمضان جهانیان (رشته مدیریت آموزسی مقطع دکتری)  ‏ - 1386

• فراوانی آنتی پن های پلاکتی در اهداکنندگان خون  ‏ - 1386

• متا آنالیز کار آزماییهای با فرض همگنی واریانسهای اثر تیمار در مطالعات مختلف و کاربرد آن در مطالعات مربوط به کاهش چربی خون  ‏1383 - 1385

• مقایسه های چند گانه برای آزمون چند متغیره POSET در تحلیل دادههایکارآزمایی بالینی تصادفی نشده  ‏1383 - 1385

• Effect of IL-18 and SIL2R on a GVHD occurance after…  ‏ - 1385

• بررسی و جداسازی اکتینومیست های هوازی از خاک 16 شهر و روستای اصفهان  ‏ - 1385

• بررسی و جداسازی اکتینومیست های هوازی از خاک 16 شهر و روستای اصفهان  ‏ - 1385

• بکارگیری روش باز نمونه گیری بوت استرپ در رگرسیون لجستیک...  ‏ - 1385

• تدوین و آزمون الگویی به منظور پیشگیری  ‏ - 1385

• ترا نه عنایتی (رشته مدیریت آموزسی مقطع دکتری)  ‏ - 1385

• سعادت شریعتی (رشته مدیریت آموزسی مقطع دکتری)  ‏ - 1385

• مقایسه غلظت بتادومیکروگلوبولین ( B2- MG ) در سرم افراد تحت همو دیالیز نگهدارنده با افراد سالم  ‏ - 1385

• خوشه بندی فازی داده های چند متغیره رسته ای ومقایسه آن با تحلیل تناظر در داده های کشت سلول های اسپرماتید  ‏1383 - 1384

• رگرسیون خطی فازی و کاربرد آن در تحقیقات پزشکی  ‏1383 - 1384

• بررسی میزان تاثیر آموزش آموزش بهداشت بر رفتارهای تغذیه ای دختران مدارس ابتدایی  ‏ - 1384

• بررسی اعتبار اندازه گیری دندانپزشکان در ارزیابی شاخص نیاز به درمان ارتودنسی...  ‏ - 1384

• بررسی انسجام روابط در کارآزمایی های بالینی تصادفی نشده و مطالعات مشاهده ای  ‏ - 1384

• بهینه سازی الگوی ارتقاو سلامت  ‏ - 1384

• تاتیر پماد کورتکوسترویید موضعی  ‏ - 1384

• تعیین حجم نمونه و توان جهت آزمون تغییر  ‏ - 1384

• دکتری آموزش بهداشت  ‏ - 1384

• مدلهای خطی تعمیم یافته  ‏ - 1384

• مقایسه شیوع آنتی بادی های IgG و IgM ضد سیتومگالوویروس و آنتی ژن ویروس دردریافت کنندگان بیماری کلیوی  ‏ - 1384

• استفاده از روشهای خوشه بندی فازی و سلسله مراتبی جهت رده بندی استان های کشور بر مبنای شاخصهای بهداشتی و جمعیتی و مقایسه نتایج ایندو روش  ‏1382 - 1383

• تاثیر اثر انتقالی بر حجم نمونه و توان آزمون در مطالعات متقاطع 2*2  ‏1381 - 1383

• ارائه مدلی جهت پاسخگویی مدیران نظام آموزش عالی کشور  ‏ - 1383

• برسی خطر مرگ و میر نورادان کم وزن ..  ‏ - 1383

• به کارگیری مدل اپیدمیولوژی SIR در تعیین اپیدمی بیماری سرخک  ‏ - 1383

• دکتری مدیریت آموزش عالی  ‏ - 1383

• شناسایی قطب های همگن از استان های کشور بر مبنای شاخص های بهداشتی و جمعیتی به کمک تکنیک ...  ‏ - 1383

• طرح ریزی و اجرای الگوی مراقبتی در بیماری دیابت قندی  ‏ - 1383

• طرح ریزی و اجرای الگوی مراقبتی در بیماری دیابت قندی  ‏ - 1383

• تعیین حجم نمونه در کار آزمایهای بالینی بر اساس تخمین واریانس از مطالعات اولیه محدود  ‏1380 - 1382

• طراحی مدل پرستاری توانبخشی روانی چند بعدی در مراقبت از بیماران اسکیزوفرنیا  ‏1380 - 1382

• مقایسه برآورد پارامترها در مدلهای کاکس و شکنندگی با وجود عوامل خطر ناشناخته  ‏1380 - 1382

• Investigating the knowledge , attitude and its relationship with the mean of  ‏ - 1382

• بررسی میزان تاثیر آموزش بهداشت بر رفتار  ‏ - 1381

• تحلیل و الگویابی مکانی و زمانی نظام بارش در ایران  ‏ - 1382

• رائه روش برای اندازه گیری ابژکتیواسپاستیسیته عضلات خم کننده آرنج بیماران همی پلژی  ‏ - 1382

• محمود رضا قدیمی (رشته آمار زیستی)  ‏ - 1382

• مقایسه برآورد پارامترها در مدلهای کاکس و شکنندگی با وجود عوامل خطر ناشناخته  ‏ - 1382

• برآورد میزان بیلی روبین خون نوزادان مبتلا به زردی با استفاده از روش نمونه گیری مجموعه ای رتبه بندی شده  ‏1380 - 1381

• ارائه روشی برای اندازه گیری ابژکتیو اسپاستیسیته  ‏ - 1381

• تعیین حجم نمونه در مطالعات متقاطع دو دوره ای- دو دنباله ای دارای اثر انتقالی با احتساب توزیع واریانس  ‏ - 1381

• طراحی مدل پرستاری توانبخشی روانی چند بعدی در مراقبت از بیماران اسکیزوفرنیا  ‏ - 1381

• مقایه شروع IgGوIgMضد سیتومگالو ویروس و ب  ‏ - 1381

• ارزیابی متغیرهای تست ورزش در تشخیص و پیشگویی شدت بیماری عروق کرونر به روش تحلیل ممیزی  ‏ - 1380

• تعیین حجم نمونه در کار آزمایهای بالینی بر اساس تخمین واریانس از مطالعات اولیه محدود  ‏ - 1380

• الگویی برای تحلیل ممیزی داده های فازی و کاربرد آن در تشخیص پزشکی  ‏1371 - 1373

Islamic Azad University, Karaj Branch